10 % rabatt på beställningar över 10 euro

Sekretesspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1. Registeransvarig

Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy
Petri Fagerudd
E-mail: fageruddbageri@multi.fi
www.fagerudd.fi

 

Södra Larsmovägen 346, 68570 Larsmo

Tfn: 06-7816600
FO-nummer: 0398194-0

2. Registrets namn

Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy kundregister

3. Registrets användningsändamål och grund

Vi samlar in, sparar och behandlar person- och kunduppgifter i enlighet med befintliga lagar och förordningar.

Syftet med registret är att kunna hantera och upprätthålla kundrelationer, erbjuda och utveckla tjänster, kommunikation, marknadsföring, uppfylla avtal, och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

När det gäller uppgifterna som samlas i registret och användningen av dem följs till alla delar de grunder som anges i lagar och förordningar och vid användning av uppgifterna iakttas uppgiftsbehandlarens och den registeransvariges ansvar och skyldigheter.

4. Registrets informationsinnehåll

 • För- och efternamn
 • E-postadress, postadress och telefonnummer
 • Uppgifter om tillåtelse eller nekande till marknadsföring
 • Uppgifter om beställning, leverans och fakturering
 • IP-adress eller andra teleidentifieringsuppgifter som erhållits via tjänsten
 • Uppgifter som den registrerade själv lämnat ut via köp av tjänster, beställningar eller e-post
 • Information om användning och köp av tjänster
 • All feedback från kunder och klagomål
 • All annan information som är nödvändig för hanteringen av kundrelationen, till exempel information eller förbud mot tillstånd att skicka direkt marknadsföring

Registret består av uppgifter som kunden inlämnat via våra formulär samt kunddatabas, såsom uppgifter som behövs för leveranser, fakturering etc, leverantörsuppgifter som behövs för att kunna göra beställningar, betalningar mm.

5. Registrets regelmässiga uppgiftskällor

 • Ab Bageri R. Fagerudd Leipomo Oy kundregister
 • Offentliga webbplatser
 • Uppgifter som producerats och lämnats av kunder

6. Överlåtelse av lagenlig information och överföring av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna överlåts eller säljs inte till tredje part utanför kundrelationen. Uppgifterna överlåts inte utomlands eller utanför EU eller EES.

7. Principer för skydd av registret

I behandlingen av personuppgifter följs förutom god informationshanteringspraxis även aktsamhetsplikten och skyldigheten att skydda uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Registret är skyddat för användning av utomstående och är tekniskt skyddat både när det gäller den registeransvarige och systemleverantörerna. I dataöverföringen används de dataöverföringsskydd och den praxis som krävs enligt lagar och förordningar.

Endast Bageri Fagerudds registeransvariga och viss personal har tillgång till registret och personuppgifterna och förbinder sig till tystnadsplikt och sekretess.

8. Lagringstid och kriterier för personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt. Tidpunkterna för borttagning av uppgifter och praxisen för borttagning fastställs och föråldrade uppgifter och uppgifter som inte behövs tas bort. Alla registrerade uppgifter raderas på kundens uppmaning eller om kundförhållandet upphör. Det kan också finnas ett lagstadgat krav på lagring av personuppgifter.

9. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Syftet med cookies är att förbättra och anpassa användarens användarupplevelse på webbplatsen samt analysera och förbättra webbplatsens funktioner och innehåll. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Uppgifter som samlats in med hjälp av cookies kan även användas för att rikta kommunikation och marknadsföring samt optimera marknadsföringsåtgärder.

Besökare kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies. Uppgifterna man fått med hjälp av cookies kan emellertid kopplas till uppgifter man eventuellt fått in om användaren i andra sammanhang, exempelvis när användaren fyller i ett formulär på vår webbplats.

Användare som besöker våra webbsidor har möjlighet att när som helst förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Hindrandet av cookies kan emellertid påverka och begränsa användarvänlighet av funktioner på webbplatsen.

10. Den registrerades rättigheter

Personuppgiftslagens 26 § och EU:s GDPR-förordning (679/2016) ger den registrerade rätt att granska vilka uppgifter som samlats in av Bageri Fagerudd Leipomo.

Den registrerade får granska de personuppgifter som finns sparade i registret genom att skicka en begäran om insyn till det skriftliga registret. Den registrerade har rätt att be om rättelse av felaktiga uppgifter, borttagning av personuppgifterna från registret eller flytt av uppgifterna till en annan registeransvarig. Rätten gäller dock inte uppgifter vars bevarande bland annat krävs på grund av en lagstadgad skyldighet. Historiska uppgifter som finns sparade i registret kan på begäran överlåtas till personer som använder tjänsten i den mån som det berör dem.

Den registrerade har rätt att neka till att uppgifterna används i direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt för opinions- och marknadsundersökningar.

 

Den registrerade kan få elektronisk direktmarknadsföring om den registrerade har gett sitt samtycke till det. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.